Thời gian nộp thuế tối đa còn 110 giờ/năm vào năm 2020

Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Tài chính, ông Ngô Hữu Lợi, cho biết vừa qua, Bộ Tài chính đã cùng với các Bộ, ngành tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 – 2017, định hướng đến năm năm 2020 và Nghị quyết số 35/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Triển khai các Nghị Quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1134/QĐ-BTC ngày 23/05/2016 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31/05/2016 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.

Theo đó, Quyết định số 1134/QĐ-BTC bám sát mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 19/NQ-CP, Kế hoạch hành động đã đề ra những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Nghị quyết trong hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020 bảo đảm đạt mức trung bình của các nước ASEAN 4 trong lĩnh vực thuế, hải quan, cụ thể:

Đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế bao gồm cả 03 nhóm chỉ tiêu theo thông lệ quốc tế: hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế

Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu.

Giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30 – 35% xuống còn 15% đến hết năm 2016.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các TTHC trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Thay đổi căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện trên cơ sở nguyên tắc quản lý rủi ro, áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế, chuyển căn bản sang hậu kiểm; điện tử hoá thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành; kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành và với cơ quan hải quan.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển thị trường tài chính, dịch vụ tài chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp và người dân. Bảo đảm chỉ số mức độ sẵn có và đầy đủ dịch vụ tài chính thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.

Phối hợp hạn chế rào cản phi thuế quan thuộc nhóm 40 nước đứng đầu.

Mục tiêu đến năm 2020,

thời gian nộp thuế

tối đa là 110 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổng đài của VinaPhone gửi tin nhắn lạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *