Phí cấp chứng nhận nhà đất tối đa là 500.000 đồng

Bộ Tài chính

vừa ban hành thông tư số 106/2010/TT-BTC Hướng dẫn

lệ phí

cấp

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền

với đất.

Theo

thông tư

trên, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà

nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi là giấy chứng

nhận) đều phải nộp lệ phí tối đa không quá 100.000 đồng đối với cá nhân, không

quá 500.000 đồng đối với tổ chức.

Bộ Tài chính cũng quy định, đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận

thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị

xã trực thuộc tỉnh, mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới;

tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng

nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử

dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối

đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối

với cấp lại (kể cả cấp lại

giấy chứng nhận

do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác

nhận bổ sung vào giấy chứng nhận. Đối với tổ chức, mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/giấy.

Trường hợp

giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài

sản khác găn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 100.000

đồng/giấy. Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác

nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận, mức thu tối đa không quá

50.000 đồng/lần cấp.

Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung

ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp

giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *