Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với cổ tức bằng tiền

Tổng Cục thuế cho biết, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế và các Công ty niêm

yết, công ty đại chúng, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc khấu trừ thuế thu nhập cá

nhân đối với trả cổ tức bằng tiền.

Tại khoản 1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài

chính hướng dẫn: “Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện

tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước khi trả thu

nhập”; trong đó hướng dẫn về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn như

sau: “Trước mỗi lần trả lợi tức,

cổ tức

cho cá nhân đầu tư vốn, các tổ chức có

trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định bằng

lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân (x) với thuế suất 5%.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các Công ty thực hiện trả cổ tức bằng

tiền cho các cổ đông thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu

nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại Luật Thuế thu

nhập cá nhân và Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cổ phiếu của Công ty đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký

chứng khoán

thì

trước khi trả cổ tức cho các cổ đông, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu

nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư

vốn

theo hướng dẫn nêu trên.

Các thành viên của Trung tâm lưu ký chỉ có trách nhiệm trả số tiền cổ tức còn

lại (sau khi đã khấu trừ

thuế thu nhập

cá nhân) và chứng từ khấu trừ thuế của

Công ty cho cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *